“Thailand NRCA คืออะไร”

คือศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันทางเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และต่างประเทศ อันทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ CA ในประเทศ และ CA ในต่างประเทศ สามารถทำงานหรือตรวจสอบระหว่างกันได้ และพร้อมสำหรับใช้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ
National Root CA หรือ NRCA ยังเป็นระบบที่ช่วยลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศในภาพรวม เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการทดสอบ และเชื่อมโยงการทำงานทางเทคนิคกับ CA ต่างประเทศ โดย CA แต่ละรายในประเทศ ไม่ต้องดำเนินการทดสอบทำงานร่วมกับ CA ในต่างประเทศด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี Subordinate CA 2 หน่วยงาน คือ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่สามารถออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thailand NRCA
รู้จักบริการของ NRCA มากขึ้น

 

ที่มา https://www.nrca.go.th , ETDA.Thailand