News & Event

/News & Event

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร้วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูและและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1:53 pm|Categories: News, News-S|

Huawei Open Lab

Huawei Open Lab Bangkok

12:11 pm|Categories: News|

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

4:51 pm|Categories: News|

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

2:48 pm|Categories: News|

สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TISPA เข้าสวัสดีปีใหม่ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:39 am|Categories: News|