พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่

ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง

ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ที่มา : ETDA

Download

รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย

ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ที่มา : ETDA

Download

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์(ฉบับที่..)พ.ศ… 

ร่างกฏหมายฉบับนี้มีปรับแก้ไขทั้งหมด 21 มาตรา

ที่มา : ETDA

Download

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้…

ที่มา : พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Download

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2550 กับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560

ที่มา : พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Download

พ.ร.บ.คอมฯ 2560 บังคับใช้แล้ว

พ.ร.บ.คอม ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ฝากร้านโดยไม่ได้รับอนุญาติถือว่าผิด มาดูสรุป พ.ร.บ. กัน

ที่มา : เว็บแบไต๋ , กระทรวงคมนาคม

Download

13 ข้อต้องรู้หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  2560 ประกาศใช้

13 สาระสำคัญพึงระวังให้ดีก่อนกดไลก์ กดแชร์ หรือส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

Download

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ถูกเริ่มร่างเมื่อปี 2558  และยังคงแก้ใขต่อเนื่องมาถึงปี 2559 ดังนั้น พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2558 ก็คือฉบับเดียวกันกับพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 นั่นเอง

ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Download