News-S

/News-S

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

By |4:51 pm|News, News-S|

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

By |2:38 pm|News, News-S|