News-S

/News-S

งานสัมมนา การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการสำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

TISPA จัดให้ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในฐานะของผู้ให้บริการ เพื่อรับมือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต

By |12:41 pm|News, News-S|

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

By |2:38 pm|News, News-S|