Government Policy S

/Government Policy S

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

By |2:01 pm|Government Policy, Government Policy S|

นโยบายและแผนระดับชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

By |10:53 am|Government Policy, Government Policy S|

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์(ฉบับที่..)พ.ศ...  ร่างกฏหมายฉบับนี้มีปรับแก้ไขทั้งหมด 21 มาตรา ที่มา : ETDA [...]

By |1:51 pm|Government Policy, Government Policy S|

กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม?

เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ

By |11:15 am|Government Policy, Government Policy S|