Government Policy S

/Government Policy S

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ สภานิติบัญญัตแห่งชาติ จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. [...]

By |2:48 pm|Government Policy, Government Policy S|

กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม?

เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการ

By |11:15 am|Government Policy, Government Policy S|