บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
True Internet Coporation Company Limited
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 14, 27 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 10400
เว็บไซด์ : www.trueinternet.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม. 10210
เว็บไซด์ : www.tot.co.th
บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
T.C.C. Technology Company Limited
บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 195 ชั้น 30 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์พาร์ควิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เ ขตสาธร กทม. 10120
เว็บไซด์ : www.tcc-technology.com
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์จำกัด
United Information Highway Company Limited
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เว็บไซด์ : https://www.uih.co.th/
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
Proen Corp Public Company Limited
บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 4 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
เว็บไซด์ : www.proen.co.th
บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด
Samart Infonet Company Limited
บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด
ที่อยู่ : 99/12 อาคารซอฟทแวร์ปาร์ค ชั้น 29หมู่ 4
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
เว็บไซด์ : www.samarts.com