ที่มา  สํานักข่าวไทย TNAMCOT , โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่ออนาคต