กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำหนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมอธิบายความหมายจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนใช้เป็นคู่มือในการทำงาน การเขียนและอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำหนังสือรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พร้อมอธิบายความหมาย เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ค้นคว้า และเรียบเรียงคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว ให้หน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นคู่มือในการทำงาน การเขียนและอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากในงานพระราชพิธีพระบรมศพได้ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในงานพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคำศัพท์ต่างๆ ที่รวบรวมในครั้งนี้ ได้คัดเลือกคำศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของงานพระราชพิธีพระบรมศพตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กระทั่งถึงพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 48 คำ
 ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำหนังสือดังกล่าว เป็นในรูปแบบ e book เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางเว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th 

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา  https://www.it24hrs.com/2016/glossary-king-bhumibol-adulyadej-funeral/