ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์(ทั้งในรูปแบบของ e-book และ ไฟล์ PDF)
ขอเชิญอ่านหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่
ขอเชิญอ่านหนังสือ๙๙พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ในรูปแบบ e-book คลิกที่นี่ หรือดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

ที่มา  http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=7202&filename=index