isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

4:51 pm|Comments Off on Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

2:48 pm|Comments Off on เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:39 am|Comments Off on สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TISPA เข้าสวัสดีปีใหม่ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

1:51 pm|Comments Off on บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

18 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

Internet Securities

การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย 4.0

4:23 pm|Comments Off on การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย 4.0

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย 4.0 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เชื่อมโยงประชาคมโลกด้วยเน็ตประชารัฐ ทุกหมู่บ้านจะมี internet ใช้ในปีหน้า ด้วยราคาที่มาตรฐาน

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย

2:07 pm|Comments Off on E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด สามารถรูดบัตรได้ทุกร้าน เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าก็รูดได้เลย จากรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน 31 ส.ค.60

Cybersecurity Survey 2016

10:35 am|Comments Off on Cybersecurity Survey 2016

การสำรวจสถานภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทิศทางที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลในเชิงบวก และเป็นแนวทางกำหนดมาตรการสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Internet Technical

เน็ตประชารัฐ สร้างอนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3:36 pm|Comments Off on เน็ตประชารัฐ สร้างอนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ, ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ เพื่อภูมิปัญญาในพื้นที่ห่างไกลในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ “เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มา : เน็ตประชารัฐ

Google ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

4:01 pm|Comments Off on Google ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

ความลับของ google

กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2:33 pm|Comments Off on กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ยุคสมัยที่จะเข้ามาแทนที่ และพลิกโฉมโลกในอีกไม่กี่ปีนี้ โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร

1:52 pm|Comments Off on Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร

Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ทั้งระบบไฟฟ้า การสื่อสาร และระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Government Policy

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

4:41 pm|Comments Off on กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยตามลำดับเวลา พร้อมอินโฟกราฟิก ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

1:51 pm|Comments Off on สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก [...]

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:19 am|Comments Off on แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Members

[ Read More.. ]