isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

1:53 pm|Comments Off on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร้วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูและและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Huawei Open Lab

12:11 pm|Comments Off on Huawei Open Lab

Huawei Open Lab Bangkok

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

4:51 pm|Comments Off on Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

2:48 pm|Comments Off on เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

Internet Securities

Cyber-Securing Video Cameras

2:49 pm|Comments Off on Cyber-Securing Video Cameras

Passwords, encryption and networking techniques all help to safeguard your video surveillance feeds. cr.www.securitymagazine.com

หน่วยงานราชการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

2:06 pm|Comments Off on หน่วยงานราชการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

เราเริ่มเข้าสู่ยุคที่ทุกคนรูดง่ายจ่ายสบาย เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความโปร่งใส ติดตามคลิปนี้ เครดิต it24hrs

ใช้เน็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

3:35 pm|Comments Off on ใช้เน็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

คู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Internet for Better Life

Internet Technical

ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

1:45 pm|Comments Off on ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

เดินหน้าประเทศไทย : ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ เทคโนโลยีของ START UP ช่วยสนับสนุน สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานรัฐได้ เช่น applecation QUEQ

เปลี่ยนรถคันเดิมเป็นรถ IoT (Internet of Things)

11:07 am|Comments Off on เปลี่ยนรถคันเดิมเป็นรถ IoT (Internet of Things)

รู้จักกับ Honda Connect เทคโนโลยีที่จะทำให้รถคันคันเดิมกลายเป็น Smart Car ได้ด้วยราคาไม่กี่พันบาท เป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

1:42 pm|Comments Off on Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ในวงการไอทีไม่มีใครไม่รุ้จัก IoT ที่ได้พัฒนาระบบจนเชื่อมโยงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ IoT Platform และมีผลตอบรับที่ดีทั้งจากภาครัฐบาล เอกชนและอุตสาหกรรมต่างๆ และอาจจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากการนิยมใช้ IoT Platform เหล่านี้จึงทำให้เกิด netpie เพื่อเชื่อมต่อทางธุรกิจ ที่มา : เดินหน้าประเทศไทย : Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

THAILAND 4.0

3:31 pm|Comments Off on THAILAND 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 จะสำเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ - ประเทศไทย ยุค 4.0 - (ภาษาไทย)

Government Policy

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

4:41 pm|Comments Off on กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยตามลำดับเวลา พร้อมอินโฟกราฟิก ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

1:51 pm|Comments Off on สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก [...]

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:19 am|Comments Off on แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Members

[ Read More.. ]